hidden

  • Jedinečné

    Kondičné Cvičenie

    PRE DETI.

Vítame Vás na stránke Kondičné cvičenie

Pohyb je základnou telesnou a psychickou potrebou, dôležitou stimuláciou telesného rozvoja. Podporuje rast, zintenzívňuje látkovú výmenu, prebúdza chuť do jedla, prehlbuje spánok, vzbudzuje pocit sviežosti a dobrej nálady, podporuje rozvoj nervovej sústavy.
Cieľom cvičenia je dať deťom základné pohybové znalosti zamerané na odbúranie ich energie, prispôsobenie sa deti v kolektíve, na vzájomnú toleranciu, rozvíjanie, či tvorivosť.
Pri výbere cvikov sa dbá, aby sa dodržiavali základné zásady: postupovať od jednoduchších cvičení k zložitejším, od známych k neznámym, od precvičovania známych hier k tvorivým hrám. Výber cvikov je rozmanitý a pestrý, pretože deti v tomto veku sa nevedia dlhšie sústrediť na jednu aktivitu, ktorá sa rýchlo stáva stereotypnou.

CIELE: Na hodine sa deti učia skok, podliezanie, beh, kotúľ, plazenie, vystupovanie a zostupovanie za pomoci lavičiek, nízkych bedien, cez prekážky, vystupovanie a zostupovanie na rebriny, preliezanie z jednej na druhú, posilňujú celé telo, hrajú sa rôzne loptové hry. Deti sa učia zvládať ľahké pohybové prvky, zdolávajú prekážky, používajú sa rôzne pomôcky, robia sa rôzne dráhy

SEO

Ako to celé začalo...

Na založenie krúžku Kondičné cvičenie nás viedol náš malý syn Simonko. Chceli sme pre neho, aby sa naučil všestrannú pohybovú aktivitu, kde by mohol vybiť svoju nekonečnú detskú energiu, viesť ho k pravidelnému pohybu a športovaniu už od predškolského veku. Nakoľko som ja sám športovcom a kvalifikovaným trénerom s 20 ročnou praxou, mám záujem, aby aj naše deti boli vedené od malička k športu. Väčšina športových krúžkov sa špecializuje, len na konkrétny šport. Preto sme sa rozhodli ponúknuť aj Vašim deťom takéto cvičenie. Výhodou cvičenia je, že deti si vyskúšajú mnohé druhy športu. Získajú základy správneho pohybu a naučia sa zdolávať sami seba.

V dnešnej hektickej dobe sú deti málo motivované rodičmi k pohybovým a športovým aktivitám. Deti viac času venujú sedavým činnostiam pri počítačoch a televízii. Následkom toho je, že pohybové schopnosti, odolnosť detí proti chorobám sa oslabujú. Časté choroby detí, ich zlozvyky, nesprávne držanie tela, krivenie chrbtice, ploché nohy a vrodené odchýlky pohybovej sústavy.

Tréner

Volám sa Jozef Stašík - Jonťo, som tréner fitness II. a III. triedy. Mám dlhoročné skúsenosti s kondičnou a technickou prípravou, s formovaním postavy a redukciou telesnej hmotnosti dospelých, so zdravotným cvičením detí so zameraním na správne držanie tela a s rôznymi pohybovými programami pre deti na ich všestranný rozvoj. Príprava na vytrvalostné preteky: polmaratón, maratón TRX®.

Z behaním nikdy nie je neskoro začať, sám som začal behať pred 40. Niekoľkokrát som odbehol maratón, pol maraton a mnoho ďalších behov.
Moje najlepšie časy:
Maraton:  2:59:40
Polmaraton:  1:24:50
10 km:  37:52
Beh Devin-Bratislava:  43:35

Kalendár cvičení

Tréningy Cenník

Platby

Platba za kurz

Úhradu za kurz je možné realizovať len prevodom na účet poskytovateľa kurzov. Do poznámky prosím uveďte meno účastníka kurzu. Ak nebude platba zrealizovaná (na účte prijímateľa) do určeného dátumu, prihláška nebude akceptovaná. Miesto automaticky posunieme ďalej, nakoľko naša kapacita je limitovaná, a máme deti, ktoré čakajú na miesto. Neváhajte so zaplatením kurzu, ak chcete mať garantované miesto.

Náhrada zameškaných hodín

Za neúčasť účastníka na kurze nevzniká nárok na finančnú náhradu. Účastník kurzu má nárok na 1 náhradu maximálne v rámci daného kurzu. Ak ste viackrát chýbali, tie hodiny Vám prepadnú. Náhradné hodiny nie je možné prenášať do ďalšieho predplateného cvičenia. Pokiaľ sa hodina neuskutoční zo strany prevádzkovateľa kurzu, bude nahradená v termíne, alebo Vám budú vrátené peniaze. Ak nemôžete prísť na cvičenie, prosím informujte nás mailom kondicnecvicenie@gmail.com, alebo sms-kou +421 905 415 504.

Manipulačný poplatok

7 dní pred začiatkom kuru:  0 %
V deň začiatku kurzu do polovice:  20%
Od polovice trvania kurzu:  100%
V prípade predčasného ukončenia kurzu, alebo neotvorenia kurzu zo strany prevádzkovateľa vám bude vrátená časť peňazí za nevyčerpané hodiny cvičenia.

Storno podmienky

Účastník kurzu je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy prevádzkovateľovi cvičenia vopred, inak mu nebude vrátená nevyčerpaná časť cvičenia. Ak sa účastník cvičenia nemôže zo zdravotných, resp. iných dôvodov ďalej zúčastňovať kurzu (nemôže dokončiť daný kurz), bude mu po odpočítaní pomernej časti, vrátená alikvotná čiastka kurzovného (skrátená o manipulačný poplatok, vid, nižšie v tabuľke ). Povinnosťou účastníka kurzu (alebo jeho zákonného zástupcu) je danú skutočnosť oznámiť formou emailovej správy, kde musia byť uvedené údaje odhlasovanej osoby (údaje musia korešpondovať s údajmi vyplnenými v prihláške) spolu s číslom účtu, kam má byť zvyšná čiastka poukázaná (číslo účtu musí korešpondovať s číslom účtu odkiaľ bolo kurzovné poukázané v prospech spoločnosti). Účastník kurzu (alebo jeho zákonný zástupca) si môže nárokovať na vrátenie alikvotnej čiastky kurzovného len od termínu doručenia emailovej správy s vyššie uvedenými náležitosťami na adresu spoločnosti organizujúcej kondičné kurzy pre deti. Spoločnosťou organizujúcou kondičné kurzy pre deti sa rozumie spoločnosť uvedená v kontaktoch www stránky. (kondicne-cvicenie.sk – Jonťo – Jozef Sašík).

Manipulačný poplatok

V prípade zrušenia prihlášky pred začiatkom, resp. počas konania kurzu, vám vrátime alikvotnú čiastku (mínus už uskutočnené hodiny po dobu, kedy ste písomne požiadali o storno kurzu) skrátenú o manipulačný poplatok zo sumy kurzovného podľa nasledovnej tabuľky. To znamená, zistíme počet nevyčerpaných zaplatených hodín a bude vám vrátených podľa nasledovnej tabuľky (alikvotná čiastka - % manipulačný poplatok).

Dôležité informácie

Organizačné podmienky kurzu

Ako prevádzkovateľ cvičenia nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy účastníkov cvičenia. Pokiaľ má klient zdravotné problémy, je povinný sa o vhodnosti pohybovej aktivity poradiť s lekárom. Každý rodič alebo zákonný zástupca, ktorý je prítomný na hodine, je zodpovedný za svoje dieťa. Ak je dieťa odovzdane trénerovi, je za dieťa zodpovedný prevádzkovateľ - tréner. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaradiť do hodiny cvičenia a pomôcky, ktoré sú adekvátne veku a vývinu detí. Na cvičenie treba chodiť skôr, aby sa deti stihli prezliecť. Prosíme rodičov, aby nemeškali a tým svoje detičky neukracovali o čas na začiatočnú rozcvičku a cvičenie.

Čo si treba priniesť a pokyny pre rodičov

Dieťa si na tréning prinesie:
športové oblečenie
čistú športovú obuv určenú do telocvične ( nie cvičky )
pitie v umelo-hmotnej fľaši
uterák, hygiencké vreckovky
rodičia prezlečú deti v šatniach
ihneď po prezlečení môžete dieťa odovzdať trénerovi
dieťa navštevujúce tréningy len v dobrom zdravotnom stave
tréner preberá zodpovednosť za dieťa od zahájenia tréningu až do jeho ukončenia
rodič čaká dieťa buď v šatni, alebo opustí školu
Rodičia si prídu pre dieťa po skončení hodiny ( 18:00 vás bude inštruktorka čakať pred vchodovými dverami školy a vpustí vás dnu ),

Pre aký vek detí je cvičenie?

Cvičenie je pre deti vo veku od 3 do 15 rokov. Deti ostávajú na hodine samé bez rodičov. V prípade akéhokoľvek problému vás bude inštruktorka ihneď kontaktovať.

Čo ak sa moje dieťa nezapája?

Neočakávame, že dieťa bude na prvej hodine robiť všetko to, čo sa od neho vyžaduje. Na prvej hodine sa nedá objektívne zhodnotiť ako dieťa bude reagovať na cvičení, výsledky je vidieť až na ďalších hodinách. U každého dieťaťa je to individuálne a preto treba byť trpezlivý a čas ukáže ako sa dieťa na jednotlivých cvičeniach zapája.

Info pre vek od 3- 5 rokov

Dieťa sa naučí, že na hodine sa opakujú prvky a postupne vie čo ma očakávať a robiť. Ak dieťa nechce niektoré hry alebo cvičenie robiť, netreba ho nútiť, sme toho názoru, že cvičenie je hlavne zábavou. Treba ho nechať nech sleduje detičky a postupne sa zapojí samo do cvičenia.

Môže rodič ostať na hodine?

Na prvej hodine má dieťa možnosť stráviť s rodičom. Rodič sa môže zapojiť do cvičenia a dieťaťu pomôcť, ale nesmie nijako inak narúšať hodinu ( pokynmi a výkrikmi) Rodič môže byť na hodine, len u detí, ktoré sa zaradené ako Začiatočníci ( vek 3 roky ).

Zodpovednosť za hmotné ujmy klientov

Účastníci kurzov sú povinní si vziať cennosti so sebou do telocvične. V prípade nerešpektovania uvedeného pokynu prevádzkovateľ cvičenia nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody účastníka prípadnou krádežou osobných vecí.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nevahajte a kontaktujte nás.

Tréningy sa konajú v Bratislave

Cvičenie v telocvični

Adresa: ZŠ Nobelovo nám. 6, Bratislava - Petržalka 851 05

Cvičenie vonku

Adresa: ZŠ Nobelovo nám. 6, Bratislava - Petržalka 851 05

+421 905 415 504

kondicnecvicenie@gmail.com

Utorok (3-5 rokov) 16:30-17:30

Streda (6-9 rokov) 17:00-18:00

Piatok (10-15 rokov) 16:00-17:00

Cvičenie v telocvični a vonku